EIWA CHEMICAL IND.CO.,LTD.

ติดต่อเรา

Contact
ชื่อบริษัท *จำเป็น
ชื่อตำแหน่ง
ชื่อผู้รับผิดชอบ *จำเป็น
ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail address *จำเป็น
E-mail address (ยืนยัน) *จำเป็น
เนื้อหาที่ต้องการติดต่อเรา *จำเป็น

กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราก่อนดำเนินการยืนยัน

EIWA CHEMICAL IND. CO.,LTD.เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของส่วนบุคคล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบาลการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

เราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติข้อบังคับอื่นๆ และมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เราจะจัดทำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ เป็นต้น และเราจะทำการร้องขอไปยังบริษัทภายนอกให้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งกำกับการดูแลข้อมูลที่จำเป็น

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ราคาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการกับทางเรา การตอบกลับคำร้อง ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการกับเรา การติดต่อ การตรวจสอบต่างๆ และจุดประสงค์ของกิจกรรมที่จำเป็น แผนงานอื่นๆไปใช้โดยพลการ
และ กรณีที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อน

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมุ่งมั่น ดูแลและจัดเก็บ แก้ไขและป้องกัน การปลอมแปลง สูญหาย การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงการทุจริตของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

เราจะมุ่งมั่นพยายามปรับปรุงและแก้ไข การจัดการและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล